شماره تماس
02188720411
ایمیل
info@forcementco.com
انتخاب زبان
انگلیسی

استخدام

وضعیت خدمت نظام وظیفه

مدرک تحصیلی

سوابق خدمت در موسسات دیگر

در صورت نیاز به فضای بیشتر لطفاً ضمیمه نمایید

مشخصات سه نفر از اقوام خود را بنویسید

مشخصات سه نفر از آشنایان خود را که با شما نسبتی نداشته باشند.

بقید شرافت تعهد می کنم که مندرجات جوابیه این پرسشنامه صحیح است و اگر خلاف آن ثابت شود شرکت حق دارد قرارداد اینجانب را فسخ نموده و به خدمت اینجانب خاتمه دهد و حق هرگونه اعتراض و ادعایی نسبت به شرکت از اینجانب سلب می گردد.   ضمناً تعهد می نمایم چنانچه بعد از توافق لازم در شرکت مشغول به کار شدم تمامی شرایط رو ضوابط را رعایت نمایم در صورتیکه بدلایلی ادامه همکاری با شرکت برایم مقدور نباشد حداقل 4 ماه قبل مراتب را کتباً به شرکت اعلام نمایم تا شرکت امکان تامین فرد جایگزین را داشته باشد . در غیر اینصورت شرکت می تواند از مانده مطالبات اینجانب در حساب نهایی و یا از محل تضمین داده شده نسبت به جبران خسارت وارده اقدام نمایند.